REGULAMIN ROZGRYWEK
Warszawskiej Ligi Oldbojów (WLO) w piłce nożnej

w sezonie 2023/24

I.   Postanowienia ogólne

1. Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywizacja osób, które ukończyły 35 rok życia.

2. Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie Sportowe "Żyj zdrowo i na sportowo" wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 880132 (dalej: „Organizator”).


II.   Uczestnicy

1. Uczestnikami rozgrywek są drużyny składające się z zawodników kończących 35 rok życia w roku, w którym obywają się zawody, i starszych.

2. W składzie każdej drużyny może znajdować się nie więcej niż 5 zawodników zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez PZPN, MZPN i inne Okręgowe ZPN kończących 40 rok życia w roku, w którym odbywają się zawody.

3. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się poprzez przesłanie drogą elektroniczną listy zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu.

4. Dodatkowe zgłoszenia zawodników mogą być dokonywane nie później niż na trzy mecze przed zakończeniem rozgrywek.

5. Zawodnik może zmienić przynależność do drużyny jedynie w przerwie pomiędzy rundami danego sezonu.

III.   Rozgrywki

 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną aktualne na dzień rozgrywania zawodów.

 2. Zawody rozgrywane są na boiskach posiadających aktualną weryfikację Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut.

 4. Zmiany zawodników podczas meczu odbywają się systemem hokejowym, przy linii bocznej boiska.

 5. Zawody punktuje się  następująco:

 1. za zwycięstwo - 3 punkty,

 2. za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt,

 3. za przegrany mecz - 0 punktów.

 1. O zajmowanych miejscach w tabeli decydują kolejno:

1) liczba zdobytych punktów,

2) wynik meczu rozegranego pomiędzy drużynami posiadającymi taką samą liczbę punktów (zwycięzca jest klasyfikowany wyżej),

3) bilans zdobytych i straconych bramek,

4) liczba zdobytych bramek przy takim samym bilansie bramek zdobytych i straconych,

5) wyniki meczów rozegranych pomiędzy więcej niż dwiema drużynami posiadającymi taką samą liczbę punktów (tzw. mała tabela), gdzie decydują kolejno:

a) bilans zdobytych i straconych punktów,

b) bilans bramek,

c) liczba zdobytych bramek.

 1. Udział w rozgrywkach jest odpłatny i wynosi 400 zł za sezon.

 2. Rozgrywki prowadzone są w systemie jesień - wiosna.

 3. W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzi się w dwóch ligach ( I i II).

 4. I liga dzieli się na dwie grupy (A i B). W grupie A znajduje się 8 drużyn, w grupie B – 9 drużyn.

 5. W II lidze znajduje się 10 drużyn.

 6. W rundzie wiosennej rozgrywki prowadzone będą w trzech ligach:

 1. I lidze składającej się z 9 drużyn, z czego 8 drużyn, które zajmują miejsca od pierwszego do czwartego w grupie A i B I ligi w rundzie jesiennej oraz zwycięzcy meczu barażowego rozegranego pomiędzy drużynami I ligi, które zajmą 5. miejsca w grupach A i B w rundzie jesiennej.

 2. II lidze składającej się z 9 drużyn, z czego 3 drużyny, które zajmą miejsca od 6 do 8 w grupie A I ligi w rundzie jesiennej, 4 drużyny, które zajmą miejsca od 6 do 9 w grupie B I ligi w rundzie jesiennej, drużyna przegrywająca mecz barażowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwycięzca II ligi w rundzie jesiennej.

 3. III lidze składającej się w 9 drużyn, które zajmą miejsca od 2 do 10 w II lidze w rundzie jesiennej.

 

IV.   Organizacja zawodów

 1. Gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o przebiegu i wyniku meczu.

 2. Z przebiegu zawodów sporządza się protokół według wzoru udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej ligi.

 3. Do protokołu może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników każdej z drużyn.

 4. Gospodarz ma obowiązek przechowywać sprawozdanie do zakończenia danej rundy w sezonie.

 5. Podczas zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem.

 6. Sprawdzenie tożsamości zawodników biorących udział w zawodach odbywa się wyłącznie na żądanie kapitana drużyny przeciwnej zgłoszone sędziemu najpóźniej przed zakończeniem zawodów i może dotyczyć wszystkich zawodników wpisanych do protokołu.

 7. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzania tożsamości zawodników sędzia sporządza notatkę z jej przebiegu, którą podpisują przedstawiciele obu drużyn, przy czym o odmowie złożenia podpisu sędzia zawodów czyni odpowiednią adnotację.

 8. O regulaminowych skutkach zakończonego sprawdzania tożsamości zawodników decyduje sędzia zawodów.

 9. Jeżeli sędzia uzna boisko za nienadające się do gry, przedstawiciele obu drużyn ustalają nowy termin rozegrania meczu, który winien przypaść: w rundzie jesiennej - do rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej; w rundzie wiosennej – najpóźniej na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

 10. Drużyna, która odda swoje mecze trzykrotnie walkowerem w jednej rundzie zostaje automatycznie usunięta z rozgrywek i może rozpocząć rozgrywki od nowego sezonu.

 11. Każdy z zawodników biorących udział w rozgrywkach działa na własną odpowiedzialność i własne ryzyko oraz zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za kontuzje i inne zdarzenia zaistniałe w trakcie rozgrywek i związku z rozgrywkami.

 

V.    Zasady awansów i spadków

 1. Drużyny, które na koniec rundy wiosennej sezonu 2023/2024 zajmą miejsca 1. i 2. w II WLO i III WLO uzyskają awans w sezonie 2024/2025 odpowiednio do I WLO i II WLO.

 2. Drużyny, które na koniec rundy wiosennej sezonu 2023/2024 zajmą miejsca 8 i 9 w I WLO i II WLO w sezonie 2024/2025 będą brały udział w rozgrywkach odpowiednio II WLO i III WLO.

VI.    Sędziowie.

 1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską każdego meczu w ramach rozgrywek.

 2. Przedstawiciele drużyn wybierają sędziego lub sędziów w razie ich niestawiennictwa.

 3. Gospodarz zawodów zobowiązany jest wypłacić sędziom ekwiwalent sędziowski zgodnie z aktualną stawką ekwiwalentów sędziowskich MZPN.

 4. W przypadku nierozegrania meczu przybyłym sędziom przysługuje zwrot 50% ekwiwalentu.

 5. Nieuregulowanie ekwiwalentu powoduje zawieszenie drużyny w rozgrywkach do czasu jego uregulowania oraz przyznaniem walkowera na rzecz drużyny przeciwnej w każdym kolejnym meczu.

 

VII.    Sprawy dyscyplinarne

 1. Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:

1) przy trzecim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy piątym – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

 1. Zawodnikowi, który zostanie wykluczony z gry w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji a w przypadku tzw. akcji ratunkowej – jednego meczu.

 2. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki).

 3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

 1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

 2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, - po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekał będzie Organizator.

 2. Przewiduje się następujące kary finansowe:

 1. za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika – 250 zł,

 2. za niestawienie się drużyny na mecz – 200 zł,

 3. za niewypłacenie ekwiwalentu sędziowskiego – 200 zł.

 

VII.    Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

 1. W sprawach nieopisanych w Regulaminie decydować będzie Organizator.

REGULAMIN ROZGRYWEK
Warszawskiej Ligi Weteranów (WLW) w piłce nożnej

w sezonie 2023/24

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywizacja osób, które ukończyły 45. rok życia.

 2. Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie Sportowe "Żyj zdrowo i na sportowo" wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 880132 (dalej: „Organizator”).

 3. W sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Warszawskiej Ligi Oldbojów obowiązującego w tym samym czasie.


II. Rozgrywki

 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną aktualne na dzień rozgrywania zawodów.

 2. Zawody rozgrywane są na boiskach o wymiarach: długość 50-60 m, szerokość: 26 -35 m. Linie pola karnego wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 5 m na zewnątrz (licząc od zewn. części słupka) - prostokąt o wymiarach 15 x 9 m. 

 3. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiada gospodarz – wpisany do terminarza rozgrywek na pierwszym miejscu.

 4. Mecze rozgrywane są w składach 7 x 7 (6 zawodników w polu + bramkarz).

 5. Bramki mają wymiary 2 x 5 m.

 6. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut.

 7. W rozgrywkach zabroniona jest gra wślizgiem.

 8. Wprowadzenie piłki do gry z autu odbywa się nogą jako podanie wykonane do wysokości kolan. O tym na jakiej wysokości zostało wykonane podanie decyduje sędzia.

 9. Przy rzucie wolnym mur oddalony jest od piłki o 5 metrów.

 10. W rundzie wiosennej rozgrywki prowadzone będą w dwóch ligach:

  1)     I lidze składającej się z 6 drużyn, z czego 4 drużyny, które zajmują miejsca od pierwszego do drugiego w grupie A i B I ligi w rundzie jesiennej oraz zwycięzcy meczów barażowych rozegranych pomiędzy drużynami grupy A i B, które zajmą. miejsca 3 i 4 w grupach A i B w rundzie jesiennej.

  2)     II lidze składającej się z 6 drużyn, z czego 4 drużyny, które zajmą miejsca 5 i 6 w grupie A i B w rundzie jesiennej, 2 drużyny przegrani meczów barażowych rozegranych pomiędzy drużynami grupy A i B, które zajmą. miejsca 3 i 4 w grupach A i B w rundzie jesiennej.

III.    Zasady awansów i spadków 

1. Drużyny]a, która na koniec rundy wiosennej sezonu 2023/2024 zajmie 1 miejsce w I WLW  uzyska awans w sezonie 2024/2025 do I WLW.

2. Drużyna, która na koniec rundy wiosennej sezonu 2023/2024 zajmie miejsce 6 w I WLW  w sezonie 2024/2025 będzie brała udział w rozgrywkach w sezonie 2024/2025 w  II WLW.

IV. Sędziowie.

 1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską każdego meczu w ramach rozgrywek.

 2. Zawody są sędziowane przez jednego sędziego.

 3. Wynagrodzenie sędziego za prowadzenie zawodów wynosi 100. zł.

 4. Przedstawiciele drużyn wybierają sędziego w razie jego niestawiennictwa. 

V. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

 2. W sprawach nieopisanych w Regulaminie decydować będzie Organizator.