REGULAMIN ROZGRYWEK
Warszawskiej Ligi Oldboyów oraz Warszawskiej Ligi Weteranów w piłce nożnej

I. Postanowienia ogólne.

1.    Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywizacja osób, które ukończyły 35 i 45 rok życia. 
2.    Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie Sportowe "Żyj zdrowo i na sportowo".
2.    Zawody WLO imogą być rozgrywane tylko na boiskach  posiadających aktualną weryfikację Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W WLW boisko długośi: 50-60 m, szerokość: 26-35 m. Pole karne: linie wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 5 m na zewnątrz (licząc od zewn. części słupka) - prostokąt o wymiarach 15 x 9 m. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiada gospodarz – wpisany do terminarza rozgrywek na pierwszym miejscu.
3.    W rozgrywkach WLO obowiązują aktualne przepisy gry w piłkę nożną.
4.    Wszystkie kwestie sporne rozpatrywać będzie Komitet Organizacyjny złożony z 3 osób: członków Stowarzyszenia. 
II. Uczestnicy zawodów.
1.    W rozgrywkach WLO uczestniczą zespoły, których zawodnicy w danym roku kalendarzowym ukończą 35 lat. i starsi W każdej drużynie może być zgłoszonych do rozgrywek WLO 5 zawodników, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 40 lat, zgłoszonych przez kluby sportowe do rozgrywek organizowanych przez PZPN, MZPN i inne Okręgowe ZPN. W 2022 roku w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku1987 i starsi. W rozgrywkach WLW uczestniczą zespoły, których zawodnicy w danym roku kalendarzowym ukończą. 45 lat i starsi. W 2022 roku w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku1977 i starsi.
2.    Drużyny zgłaszają organizatorowi, w formie pisemnej (wzór listy zgłoszeń), w dwóch egzemplarzach, imienną listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek w danej rundzie najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu.  Każdy uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem obok swojego nazwiska chęć występowania w danej drużynie.
3.    Zgłoszenie obowiązuje na jedną rundę sezonu rozgrywkowego jesień lub wiosna.
4.    Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek, nie można zgłaszać dodatkowych zawodników.
5.    Zmiany barw klubowych zawodników mogą odbywać się w przerwie wakacyjnej, po zakończeniu rundy wiosennej jednak nie później niż do rozegrania pierwszej kolejki rundy jesiennej.
6.    Jeżeli zawodnik wystąpi w jednym spotkaniu w danej rundzie w barwach jednego zespołu – do końca rundy nie może zmienić barw klubowych.
7.    Do protokołu z zawodów może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników każdej z drużyn.
8.    Zmiany zawodników podczas meczu odbywają się systemem hokejowym, przy linii bocznej boiska.
9.    Podczas zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
10.    Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi posiadać aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania gry w piłkę nożną. Obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu spoczywa na zawodniku. (USTAWA o sporcie zdnia 25 czerwca 2010 wraz ze zmianami, Rozdział 7 Art.37.).
11.    Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe podczas zawodów..

12. W meczach WLO na boisku jednocześnie przebywa 11 zawodnjków (10 w polu + bramkarz), a w meczach WLW 7 zawodników (6 w plu + bramkarz).

13. Bramki w rozgrywkach WLO o wymiarach 7,32 x 2,44 m, w WLW o wymiarach 2x5 m.
III. Sędziowie.
1.    Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza przedstawiciel Stowarzyszenia..
2.    W razie niestawienia się na zawody któregoś z sędziów (lub brak sędziów), kapitanowie drużyn wybierają sędziego (sędziów) do przeprowadzenia zawodów.
3.    Gospodarz zawodów zobowiązany jest wypłacić sędziom ekwiwalent sędziowski zgodnie z aktualną tabelą ekwiwalentów sędziowskich MZPN. W roku 2022 koszt 3 sędziów w WLO to 340 PLN, a w WLW koszt 1 sędziego to 80 PLN na terenie Warszawy i 100 PLN poza Warszawą.
4.    W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
5.    W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, winna drużyna obciążana jest karą finansową oraz zawieszeniem do czasu uregulowania należności.
6.    Do czasu uregulowania należności zaplanowane mecze z udziałem tej  drużyny nie będą rozgrywane (traktowane będą jak walkower dla drużyny przeciwnej).
IV. Zasady rozgrywek.
1.    Rozgrywki prowadzone będą w dwóch rundach jesień/wiosna systemem mecz i rewanż.
2.    Koszt udziału w lidze (jesień/wiosna) – 400 zł.
3.    Spadki i awanse”
- Po zakończeniu rozgrywek ligowych drużyny, które zajmie ostanie dwa miejsca miejsce w I lidze (11 i 12 miejsce) spada do II ligi, natomiast drużyny, które zajmą  miejsca 1 - 2 w II lidze awansują do I ligi
4.    Czas trwania zawodów w WLo  2x40 minut, w WLW 2 x 30 minut.
5.    Zawody punktuje się następująco:
o    za zwycięstwo drużyna otrzymuje       - 3 punkty,
o    za mecz nierozstrzygnięty (remis)        - 1 punkt,
o    za przegrany mecz                            - 0 punktów.
6.    W rozgrywkach obowiązują żółte i czerwone kartki. Nie stosuje się kar czasowych.
7.    O kolejności zajmowanych miejsc decydują kolejno:
o    ilość zdobytych punktów
o    W przypadku równej ilości punktów między dwoma drużynami liczymy mecz bezpośredni między tymi drużynami. Zwycięzca tego meczu jest wyżej kwalifikowany.
o    bilans bramek
o    wyniki meczy bezpośrednich (mała tabela przy więcej niż dwóch drużynach)
o    ilość zdobytych bramek
o    ilość straconych bramek
8.    Gospodarz zawodów zobowiązany jest wpisać do sprawozdania imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sędziów przed, w trakcie i po zawodach.
9.    Po rozegraniu meczu, gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia organizatora o przebiegu i wyniku meczu. Gospodarz ma obowiązek zachować sprawozdania meczowe do końca rozgrywek w danej rundzie (wiosna lub jesień). Na życzenie organizatorów kapitan/opiekun drużyny musi dostarczyć protokół do organizatora/PSBP. Sprawozdanie/Protokół meczowy musi być zachowany w celu weryfikacji informacji przez organizatorów.  
10.    Opiekun, kierownik lub kapitan zespołu zobowiązany jest do wpisania do protokołu, przy nazwisku zawodnika, numeru koszulki z jakim zawodnik występuje na boisku.
11.    Każda z drużyn ma prawo do zmiany terminu rozgrywek jednego meczu w rundzie z zastrzeżeniem, że przełożone spotkanie musi odbyć się w ciągu 14 dni od terminu pierwotnego oraz pokryje koszty organizacji meczu (wynajęcie boiska i opłaty sędziowskie).
12.    Drużyna, która odda swoje mecze trzykrotnie walkowerem w jednej rundzie automatycznie zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek i może rozpocząć rozgrywki od nowego sezonu.
13.    Możliwość przełożenia meczów spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi oraz jednego spotkania po wyrażeniu zgody pomiędzy kapitanami drużyn (dotyczy WLO i WLW) koszt takiego przełożenia 50 zł i warunek rozegrania spotkania w tej samej rundzie rozgrywek (jesień - do rozpoczęcia rundy wiosennej, wiosna - na dwie kolejki przed końcem rozgrywek).
14.     W związku z dużą ilością przekładanych meczów oraz zmian terminów i godziny rozpoczęcia meczów W.L.O.  a co za tym idzie koniecznością wykonania dodatkowej pracy przez Referenta Obsady Wydziału Sędziowskiego, Zarząd P.S.B.P. informuję, że zmiana terminu meczu lub godziny rozpoczęcia meczu później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem spotkania MOŻLIWA będzie tylko po wpłaceniu 50 złotych na konto Stowarzyszenia  lub osobiście w uzgodnionym miejscu przez organizatora W wypadku nie wpłacenia w/w kwoty spotkania nie będą przekładane, a odwoływane, a drużynie odwołującej zostanie przyznany walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Podsumowując – mecz przełożony do środę (mecz poniedziałkowy) jest bez opłat (1 mecz w rundzie – następne płatne). Każdy mecz przełożony w terminie póżniejszym jest płatny.
- Wyjątkiem jest sytuacja losowa (ekstremalna pogoda, boisko trawiaste nie nadające się do gry po np. opadach, sytuacje ekstremalne. Sytuacją ekstremalną nie jest MECZ w TV czy Ekstraklasy, braku zawodników, roztargnienia czy choroby.
15.    W WLW zabroniona jest gra wślizgiem. Wrzut z autu wykonywany jest nogą jako podanie, które musi być wykonane do wysoikości kolan. O tym na jakiej wysokości zostało wykonane podanie decyduje sędzia. Przy rzucie wolnym mur oddalony jest od piłki 5 metrów.
V. Sprawy dyscyplinarne
1.    Zawodnik, który podczas meczu otrzyma żółtą kartkę (upomnienie) zostanie ukarany zgodnie z poniższą tabelą
Liczba żółtych kartek
3 - kara 1 mecz dyskwalifikacji
5 - kara 1 mecz dyskwalifikacji
7 - kara 1 mecz dyskwalifikacj
Każda następna - kara 1 mecz dyskwalifikacji.
2.    Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry (tzw. bezpośrednia „czerwona kartka”), będzie ukarany dyskwalifikacją (min. 2 mecze, akcja ratunkowa 1 mecz), o wysokości której zdecyduje komisja organizacyjna WLO złożona z przedstawicieli drużyn i organizatora zawodów.
3.    O nałożonych sankcjach organizator zawodów poinformuje MZPN.
4.    Bieg kar za „czerwone i żółte kartki” rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną liczbą meczów, nie można się odwołać. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
5.    Za wybitnie niesportowe zachowanie zarówno wobec sędziów jak i innych uczestników zawodów, winny takiego zachowania może zostać usunięty z rozgrywek. Decyzję o usunięciu zawodnika z rozgrywek podejmuje komisja organizacyjna WLO złożona z przedstawicieli drużyn i organizatora zawodów.
6.    W przypadku niewypłacenia sędziom ekwiwalentu sędziowskiego, drużyna która nie dopełniła swych powinności zostanie zawieszona w rozgrywkach do czasu uregulowania zaległości. Mecze, które miały być rozegrane w tym czasie z jej udziałem będą zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej.
VI. Kary finansowe.
1.    Za wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika – 250 zł.
2.    Za niestawienie się drużyny na mecz – 200 zł.
3.    Za niewypłacenie sędziom po meczu ekwiwalentu sędziowskiego – 200zł.
4.    Za przełożenie meczu w nieuprawnionym czasie – 50 zł.
VII  Postanowienia końcowe
1.    Gospodarz zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry,
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w  czasie gry.(każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC). Jeśli drużyna  nie ubezpieczyła uczestników rozgrywek, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.
3.Zawodnik grający w okularach łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
4. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary..
5.Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA  PRAWO  do własnej interpretacji  zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu WLO  (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację  sporną, której regulamin nie uwzględnił).