REGULAMIN ROZGRYWEK
Warszawskiej Ligi Oldbojów (WLO) w piłce nożnej

w sezonie 2023/24

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywizacja osób, które ukończyły 35 rok życia.
 2. Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie Sportowe "Żyj zdrowo i na sportowo" wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 880132 (dalej: „Organizator”).


II. Uczestnicy

 1. Uczestnikami rozgrywek są drużyny składające się z zawodników kończących 35 rok życia w roku, w którym obywają się zawody, i starszych.
 2. W składzie każdej drużyny może znajdować się nie więcej niż 5 zawodników zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez PZPN, MZPN i inne Okręgowe ZPN kończących 40 rok życia w roku, w którym odbywają się zawody.
 3. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się poprzez przesłanie drogą elektroniczną listy zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu.
 4. Dodatkowe zgłoszenia zawodników mogą być dokonywane nie później niż na trzy mecze przed zakończeniem rozgrywek.
 5. Zawodnik może zmienić przynależność do drużyny jedynie w przerwie pomiędzy rundami danego sezonu.
 1. Rozgrywki
 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną aktualne na dzień rozgrywania zawodów.
 2. Zawody rozgrywane są na boiskach posiadających aktualną weryfikację Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut.
 4. Zmiany zawodników podczas meczu odbywają się systemem hokejowym, przy linii bocznej boiska.
 5. Zawody punktuje się  następująco:
 1. za zwycięstwo - 3 punkty,
 2. za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt,
 3. za przegrany mecz - 0 punktów.
 1. O zajmowanych miejscach w tabeli decydują kolejno:

1) liczba zdobytych punktów,

2) wynik meczu rozegranego pomiędzy drużynami posiadającymi taką samą liczbę punktów (zwycięzca jest klasyfikowany wyżej),

3) bilans zdobytych i straconych bramek,

4) liczba zdobytych bramek przy takim samym bilansie bramek zdibytych i straconych,

5) wyniki meczów rozegranych pomiędzy więcej niż dwiema drużynami posiadającymi taką samą liczbę punktów (tzw. mała tabela), gdzie decydują kolejno:

a) bilans zdobytych i straconych punktów,

b) bilans bramek,

c) liczba zdobytych bramek.

 1. Udział w rozgrywkach jest odpłatny i wynosi 400 zł za sezon.
 2. Rozgrywki prowadzone są w systemie jesień - wiosna.
 3. W rundzie jesiennej rozgrywki prowadzi się w dwóch ligach ( I i II).
 4. I liga dzieli się na dwie grupy (A i B). W grupie A znajduje się 8 drużyn, w grupie B – 9 drużyn.
 5. W II lidze znajduje się 10 drużyn.
 6. W rundzie wiosennej rozgrywki prowadzone będą w trzech ligach:
 1. I lidze składającej się z 9 drużyn, z czego 8 drużyn, które zajmują miejsca od pierwszego do czwartego w grupie A i B I ligi w rundzie jesiennej oraz zwycięzcy meczu barażowego rozegranego pomiędzy drużynami I ligi, które zajmą 5. miejsca w grupach A i B w rundzie jesiennej.
 2. II lidze składającej się z 9 drużyn, z czego 3 drużyny, które zajmą miejsca od 6 do 8 w grupie A I ligi w rundzie jesiennej, 4 drużyny, które zajmą miejsca od 6 do 9 w grupie B I ligi w rundzie jesiennej, drużyna przegrywająca mecz barażowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwycięzca II ligi w rundzie jesiennej.
 3. III lidze składającej się w 9 drużyn, które zajmą miejsca od 2 do 10 w II lidze w rundzie jesiennej.
 1. Gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o przebiegu i wyniku meczu.
 2. Z przebiegu zawodów sporządza się protokół według wzoru udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej ligi.
 3. Do protokołu może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników każdej z drużyn.
 4. Gospodarz ma obowiązek przechowywać sprawozdanie do zakończenia danej rundy w sezonie.
 5. Podczas zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem.
 6. Sprawdzenie tożsamości zawodników biorących udział w zawodach odbywa się wyłącznie na żądanie kapitana drużyny przeciwnej zgłoszone sędziemu najpóźniej przed zakończeniem zawodów i może dotyczyć wszystkich zawodników wpisanych do protokołu.
 7. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzania tożsamości zawodników sędzia sporządza notatkę z jej przebiegu, którą podpisują przedstawiciele obu drużyn, przy czym o odmowie złożenia podpisu sędzia zawodów czyni odpowiednią adnotację.
 8. O regulaminowych skutkach zakończonego sprawdzania tożsamości zawodników decyduje sędzia zawodów.
 9. Jeżeli sędzia uzna boisko za nienadające się do gry, przedstawiciele obu drużyn ustalają nowy termin rozegrania meczu, który winien przypaść: w rundzie jesiennej - do rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej; w rundzie wiosennej – najpóźniej na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek.
 10. Drużyna, która odda swoje mecze trzykrotnie walkowerem w jednej rundzie zostaje automatycznie usunięta z rozgrywek i może rozpocząć rozgrywki od nowego sezonu.
 11. Każdy z zawodników biorących udział w rozgrywkach działa na własną odpowiedzialność i własne ryzyko oraz zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za kontuzje i inne zdarzenia zaistniałe w trakcie rozgrywek i związku z rozgrywkami.

IV. Sędziowie.

 1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską każdego meczu w ramach rozgrywek.
 2. Przedstawiciele drużyn wybierają sędziego lub sędziów w razie ich niestawiennictwa.
 3. Gospodarz zawodów zobowiązany jest wypłacić sędziom ekwiwalent sędziowski zgodnie z aktualną stawką ekwiwalentów sędziowskich MZPN tj. 400 zł.
 4. W przypadku nierozegrania meczu przybyłym sędziom przysługuje zwrot 50% ekwiwalentu.
 5. Nieuregulowanie ekwiwalentu powoduje zawieszenie drużyny w rozgrywkach do czasu jego uregulowania oraz przyznaniem walkowera na rzecz drużyny przeciwnej w każdym kolejnym meczu.
 1. Sprawy dyscyplinarne
 1. Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:

1) przy trzecim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy piątym – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

 1. Zawodnikowi, który zostanie wykluczony z gry w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji a w przypadku tzw. akcji ratunkowej – jednego meczu.
 2. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki).
 3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:
 1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
 2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, - po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekał będzie Organizator.
 2. Przewiduje się następujące kary finansowe:
 1. za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika – 250 zł,
 2. za niestawienie się drużyny na mecz – 200 zł,
 3. za niewypłacenie ekwiwalentu sędziowskiego – 200zł,
 1. Postanowienia końcowe
 1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 1. W sprawach nieopisanych w Regulaminie decydować będzie Organizator.

REGULAMIN ROZGRYWEK
Warszawskiej Ligi Weteranów (WLW) w piłce nożnej

w sezonie 2023/24

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywizacja osób, które ukończyły 45. rok życia.
 2. Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie Sportowe "Żyj zdrowo i na sportowo" wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 880132 (dalej: „Organizator”).
 3. W sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Warszawskiej Ligi Oldbojów obowiązującego w tym samym czasie.


II. Rozgrywki

 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną aktualne na dzień rozgrywania zawodów.
 2. Zawody rozgrywane są na boiskach o wymiarach: długość 50-60 m, szerokość: 26 -35 m. Linie pola karnego wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 5 m na zewnątrz (licząc od zewn. części słupka) - prostokąt o wymiarach 15 x 9 m. 
 3. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiada gospodarz – wpisany do terminarza rozgrywek na pierwszym miejscu.
 4. Mecze rozgrywane są w składach 7 x 7 (6 zawodników w polu + bramkarz).
 5. Bramki mają wymiary 2 x 5 m.
 6. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut.
 7. W rozgrywkach zabroniona jest gra wślizgiem.
 8. Wprowadzenie piłki do gry z autu odbywa się nogą jako podanie wykonane do wysokości kolan. O tym na jakiej wysokości zostało wykonane podanie decyduje sędzia.
 9. Przy rzucie wolnym mur oddalony jest od piłki o 5 metrów.

III. Sędziowie.

 1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską każdego meczu w ramach rozgrywek.
 2. Zawody są sędziowane przez jednego sędziego.
 3. Wynagrodzenie sędziego za prowadzenie zawodów wynosi 100. zł.
 4. Przedstawiciele drużyn wybierają sędziego w razie jego niestawiennictwa.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 1. W sprawach nieopisanych w Regulaminie decydować będzie Organizator.